Projekt konkursowy filharmonii w Płocku

Philharmonic in Płock

A.21.02

Projekt konkursowy filharmonii w Płocku wraz z zagospodarowaniem terenu placu Nowy Rynek został wyróżniony przez jury. Przedmiotem kompleksowego opracowania jest rewitalizacja obszaru placu Nowy Rynek. Wraz z planem nowo projekto­wanej Sali Koncertowej, mającej stać się centralnym punktem kulturalnym w sercu Płocka. Ten strategicznie ważny obszar miasta, zlokalizowany w historycznym centrum, wymaga starannej koncepcji, uwzględniającej zarówno aspekty funkcjonalne, jak i estetyczne, by stać się miejscem przyjaznym dla mieszkańców oraz przyciągającym gości.

Analiza aktualnego stanu placu Nowy Rynek rzuca światło na wyzwania związane z podziałem przestrzeni na dwie części, oraz zdominowanie jej przez obiekt handlowy „antypodkową”. Północna część zajęta jest przeważnie przez parking publiczny, podczas gdy południowa to skwer z wysoką zielenią. Obecny układ przestrzenny nie sprzyja publicznemu charakterowi, co jest niewątpliwie istotnym wyzwaniem w kontekście współczesnych potrzeb miasta.

Wizja
Projekt konkursowy filharmonii w Płocku
Realizacja

W ramach koncepcji projektowej priorytetem jest stworzenie otwartej i dostępnej przestrzeni, sprzyjającej zarówno pieszym jak i rowerzystom. W duchu minimalizacji barier przestrzennych, przewiduje się różnorodne strefy na placu, obejmujące zarówno ogólnodostępne obszary, jak i bardziej kameralne przestrzenie między projektowanymi kubaturami.

Budynek Sali Koncertowej, stanowiący serce projektu, został zaprojektowany z myślą o harmonijnym wkomponowaniu się w otoczenie miejskie. Unikając dominującej skali, funkcje budynku rozdzielono pomiędzy trzy bryły, które zachowują proporcje istniejących struktur w najbliższym otoczeniu. Wspólna część budynku, schowana pod poziomem placu, pełni rolę integracyjną.

W kontekście historycznych uwarunkowań terenu Nowy Rynek, szczególne znaczenie przywiązuje się do obszaru, gdzie kiedyś istniał obiekt handlowy „Podkowa”. Odpowiadając na współczesne potrzeby społeczności, planuje się tu umiejscowienie Miejskiej Sceny Letniej o charakterystycznym półkolistym planie. Miejsce to, niegdyś centrum targowego, ma być odnowione jako przestrzeń kulturalna, zachęcająca do spotkań i aktywnego udziału mieszkańców.

Projektując przyszłość placu Nowy Rynek, zwraca się uwagę na jego znaczenie historyczne, jednocześnie adaptując przestrzeń do współczesnych potrzeb. Całość koncepcji ma na celu nie tylko estetyczne i funkcjonalne ukształtowanie przestrzeni miejskiej, ale także stworzenie centralnego punktu kulturalnego, będącego integralną częścią życia społeczności płockiej.