PRIVACY

Regulamin, polityka prywatności i pliki cookies.

I. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego www.arpiro.pl i ma charakter informacyjny. 

1.2 Właścicielem serwisu internetowego www.arpiro.pl jest ARPIRO ARCHITECTS Piotr Rożniecki z siedzibą przy ulicy Al. Tadeusza Kościuszki 98/15, 90-442, Łódź, Polska.

1.3 Polityka Prywatności została sporządzona na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

1.4 Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

II. Definicje

2.1 Administrator – administrator Serwisu i administrator danych osobowych Użytkowników, tj. ARPIRO ARCHITECTS Piotr Rożniecki z siedzibą przy ulicy Al. Tadeusza Kościuszki 98/15, 90-442, Łódź, Polska.

2.2 Pliki cookies – dane dotyczące wizyty w Serwisie, w szczególności: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

2.3 Polityka Prywatności – niniejszy dokument.

2.4 RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.5 Serwis – strona internetowa www.metronomarchitects.pl umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z usług Administratora.

2.6 Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

3.1 Administratorem danych osobowych jest firma ARPIRO ARCHITECTS Piotr Rożniecki z siedzibą przy ulicy Al. Tadeusza Kościuszki 98/15, 90-442, Łódź, Polska.

3.2 Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy pod adresem email: ask@arpiro.pl

3.3 a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz udostępnienia treści zgromadzonych w Serwisie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w celu udostępnienia formularza kontaktowego na potrzeby identyfikacji Użytkownika oraz udzielania odpowiedzi na zapytania i treści sformułowane w formularzu art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c) w celach analitycznych i statystycznych, na potrzeby zbadania preferencji Użytkowników oraz poprawy jakości oferowanych Usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
e) w celach marketingowych Administratora, podmiotów współpracujących i podmiotów upoważnionych, na potrzeby analizy i personalizacji ofert usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, a także polegających na promowaniu usług Administratora oraz zarządzaniu usługami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
f) w prawnie uzasadnionych interesach Administratora, w szczególności w celach archiwizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.4 Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

3.5 W przypadku skorzystania z Serwisu, w szczególności z formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie, Administrator przetwarza następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, telefon, e-mail, dane adresowe.

3.6 Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem umożliwienia przedstawienia oferty usług świadczonych przez Administratora.

IV. Uprawnienia użytkownika

4.1 Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.2 Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

V. Polityka cookies

5.1 Pliki cookies to niewielkie informacje zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzysta użytkownik podczas przeglądania Serwisu. 

5.2 Pliki cookie nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu. 

5.3 Serwis wykorzystuje następujące rodzaje Plików cookies:
a) niezbędne – Pliki cookie niezbędne do świadczenia usług oraz zapewniania bezpieczeństwa użytkowników (np. zapobieganie fałszerstwom żądań w komunikacji http). Wykorzystywane są one przez serwis WWW m. in. w celu identyfikacji sesji użytkownika.
b) analityczne – Pliki cookie wykorzystywane są do analizy ruchu na stronie WWW i pozwalają na badanie jej wydajności. W tym celu serwis www korzysta z narzędzi od Google (Analitics oraz Tag Manager), co wiąże się z przekazywaniem danych poza EOG, przy czym odbywa się to tylko w zakresie danych zanonimizowanych.
c) reklamowe – Plik cookie od Facebooka, który służy do wyświetlenia reklam po opuszczeniu serwisu. 

5.4 Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności przedstawia szczegółowy wykaz wykorzystywanych przez Serwis Plików cookies wraz ze wskazaniem ich nazw, rodzaju oraz czasu przechowywania. 

5.5 Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie, automatycznie zbierane/umieszczane są tylko niezbędne Pliki cookies. 

5.6 Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, Serwis może zbierać/umieszczać również Pliki cookies dla realizacji celów analitycznych oraz reklamowych. 

5.7 Do zarządzania preferencjami wykorzystywania Plików cookies służy stosowny mechanizm. Raz dokonane ustawienie preferencji wykorzystywania Plików cookies w każdym momencie może zostać zmienione za pośrednictwem wcześniej wspomnianego mechanizmu. 

5.8 Administrator informuje, że stosowanie przez Użytkownika ograniczeń, co do niezbędnych Plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 

5.9 Pliki cookies Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

VI. Postanowienia końcowe

6.1 Bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Przetwarzane dane Administrator zabezpiecza za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dane Użytkowników są zabezpieczone przed bezprawnym zniszczeniem, zmianą, utratą, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

6.2 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6.3 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie. 

6.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.